Hệ thống văn bản pháp luật – Kiểm dịch thực vật vùng II

Hệ thống văn bản pháp luật – Kiểm dịch thực vật vùng II

STT
NỘI DUNG
1
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (số: 41/2013/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2013)
2
Luật An toàn thực phẩm (số: 55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010)
3
Luật Chăn nuôi (số: 32/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018)
4
Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (số: 31/2016/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2016)
5
Văn bản hợp nhất Nghị định 31/2016/ND-CP và Nghị định 04/2020/ND-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
6
Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (số: 7/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022)
7
Nghị định: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (số: 118/2021/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 2021)
8
Nghị định: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (số: 39/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)
9
Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (số: 14/2021/NĐ-CP, ngày 01 tháng 3 năm 2021)
10
Nghị định: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (số: 39/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)
11
Nghị định: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (số: 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020)
12
Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (số: 46/2022/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2022)
13
Nghị quyết về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành của điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi (số: 91/2020/NQ – CP, ngày 11 tháng 6 năm 2020)
14
Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của luật An toàn thực phẩm (số: 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 2 năm 2018)
15
Nghị định: Về nhãn hàng hoá (số: 43/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)
16
Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (số: 74/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2018).
17
Thông tư: Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 30/2014/TT-BNNPTNT, ngày 05 tháng 09 năm 2014)
18
Thông tư: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (số: 33/2014/TT-BNNPTNT, ngày 30 tháng 10 năm 2014)
19
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 (số: 34/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16 tháng 11 năm 2018)
20
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 15/2021/TT-BNNPTNT, ngày 06 tháng 12 năm 2021)
21
Thông tư: Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật (số: 20/2021/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 12 năm 2021)
22
Thông tư: Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (số: 35/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)
23
Thông tư: Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 36/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)
24
Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25
Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (số: 01/2018/TT-VPCP, ngày 23 tháng 11 năm 2018)
26
Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
27
Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
28
Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
29
Thông tư: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ (số: 06/2020/TT-BKHCN, ngày 10 tháng 12 năm 2020)
30
Hướng dẫn số 1186/BVTV-KH, ngày 30 tháng 6 năm 2020, về triển khai thông tư 04/2020/TT – BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020.
31
Thông tư số 33/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp
32
Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 2022/QĐ-BNN-BVTV ngày 03 tháng 6 năm 2019).
33
Công văn số 400/BVTV-KH v/v triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TACN theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP
34
Công văn số 76/CN- TACN v/v quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
35
Công văn 468/BVTV-KH năm 2020 về Giấy chứng nhận lưu hành tự do và văn bản tương đương do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
36
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT (Số: 3064/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 8 năm 2022)
37
Nghị định thư xuất khẩu Cám gạo giữa Việt Nam và Trung Quốc 2016
38
Nghị định thư xuất khẩu trái Chuối giữa Việt Nam và Trung Quốc 2022
39
Triển khai nghị định thư quả Chuối tươi xuất sang thị trường Trung Quốc
40
Nghị định thư xuất khẩu trái Sầu riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc 2022

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ